چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 - 28 رجب 1438 - 26 آوریل 2017
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ششم ارديبهشت 1396 ساعت 12:23
فارسی | English
صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
  امروز
چهارشنبه
ارديبهشت 1396
6
قمری:28 رجب 1438

میلادی:26 آوریل 2017
 
  مجموعه قوانين و مقررات
- قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي

- قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران

- قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

- قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

- قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

- قانون ايجاد شهرهاي جديد

- قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353

- قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351

-قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

- قانون برگزاري مناقصات

- وظايف مدير يا هيات مديره در اداره امور مجتمع هاي ساختماني ( آپارتمانها )

- قانون تملك آپارتمانها

- آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها

- ضوابط ملي آمايش سرزمين

- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و  حرکتی