دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 05 رمضان 1439 - 21 مه 2018
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1397 ساعت 14:28
فارسی | English
صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
 
امروز : 397
ديروز : 3380
ماه : 98378
سال جاری : 216541
 
  شيوه نامه پرداخت تسهيلات ساخت مسكن مهر خودمالكي در بافتهاي فرسوده شهري در سال 1391
ماده 1- عامل معرفي متقاضيان : ادارات كل راه وشهرسازي ( مسكن و شهرسازي) استانها به عنوان نماينده شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ، عامل معرفي متفاضيان واجد شرايط به بانك مي باشند.

تبصره 1- شركت عمران و مسكن سازان استان يا شهردار هر شهر ( شهردار هر منطقه يا مدير عامل سازمان بهسازي و نوسازي در كلانشهر ها) يا رئيس اداره بافت فرسوده در هر استان عامل تاييد واقع شدن ملك در محدوده مصوب بافت فرسوده شهري مي باشند.

تبصره 2- شركت عمران و مسكن سازان استان عامل تشكيل پرونده ، تكميل مدارك متقاضيان مذكور (موضوع بند (2) ماده (6) ذيل ) ، ثبت متقاضيان در سامانه هاي " مديريت مسكن مهر " و " ثبت نام واگذاري" و رعايت دقيق مقررات ، ضوابط و قوانين مي باشند.

تبصره 3 – صدور معرفينامه توسط ساير مراجع يا به نمايندگي ، فاقد اعتبار مي باشد.

ماده 2- موضوع تسهيلات: تسهيلات صرفاً براي ساخت واحدهاي مسكوني و در قالب مشاركت مدني پرداخت مي شود و قابل تبديل به فروش اقساطي به شرح ماده 8 ذيل مي باشد.

ماده 3- مبلغ تسهيلات ونرخ سود :مبلغ و نرخ سود تسهيلات تابع ضوابط مسكن مهر و در حال حاضر حداكثر به ميزان قابل پرداخت براي ساخت غيرصنعتي به ميزان دويست (200) ميليون ريال، براي ساخت نيمه صنعتي به ميزان دويست و بيست (220) ميليون ريال و براي ساخت صنعتي به ميزان دويست و پنجاه (250) ميليون ريال با نرخ سود 9% ، 7% و 4% به ترتيب براي شهر تهران ، مراكز استانها و ساير شهرها مي باشد.

ماده 4- متقاضي واجد شرايط: متقاضي واجد شرايط در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري مي بايست متاهل يا سرپرست خانوار و داراي فرم (ج) سبز باشند.

ماده 5 – فرم (ج) : فرم (ج) سبز براي پروژه هاي حداكثر 5 واحد مسكوني در مرحله فروش اقساطي و براي پروژه هاي بيش از 5 واحد مسكوني در مرحله سوم اخذ مي شود.

تبصره 1- مراقبت از سقف سهميه بر عهده شركت عمران و مسكن سازان استان و مدير كل راه و شهرسازي ( مسكن و شهرسازي) مي باشد.

تبصره 2- در صورت معرفي نشدن افراد واجد شرايط در مراحل مربوطه ، تسهيلات پرداختي با نرخ سود مشاركت واقعي بانك و به صورت يكجا تسويه مي شود.

تبصره 3- در صورت معرفي متقاضي واجد شرايط (موضوع ماده (4) فوق ) در زمان صدور معرفينامه موارد تابع دستور العمل مسكن مهر مي باشد.                                            

ماده 6- گردش كار: گردش كار پرداخت تسهيلات به شرح زير است :

1- ارائه مدارك توسط متقاضي به نمايندگان اين شركت (موضوع تبصره 1 ماده 1 فوق ) شامل درخواست كتبي و كروكي ملك  جهت بررسي از نظر واقع شدن ملك در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و اعلام به متقاضي در صورت عدم تاييد.

2- ارائه ساير مدارك توسط متقاضي به نماينده اين شركت ( موضوع تبصره 2ماده 1 فوق) در صورت واقع شدن ملك در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري شامل درخواست كتبي ، اصل و تصوير برابر اصل شناسنامه و كارت ملي (دورو) متقاضي و همسر وي ، اصل و تصوير برابر اصل اسناد مالكيت واحد مسكوني ، پروانه ساخت ، تعهد نامه محضري ، وكالتنامه در صورت وجود وكيل و برگه انحصار وراثت در صورت لزوم .

2-1- تطبيق اصل مدارك با تصوير آنها بر عهده نماينده شركت عمران و مسكن سازان مي باشد. (تصاوير مي بايست به امضا نماينده مذكور برسد).

3- ثبت متقاضي در سامانه "مديريت مسكن مهر" در سرفصل مسكن مهر دربافت فرسوده و اخذ كد رمز پروژه

4- معرفي متقاضيان واجد شرايط توسط نماينده اين شركت (موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق) به همراه مدارك مذكور در بند (2) و كد رمز پروژه به اداره كل راه و شهرسازي (مسكن وشهرسازي ) جهت صدور معرفينامه به بانك

5- صدور معرفي نامه توسط اداره كل راه وشهرسازي استان حداكثر ظرف مدت 48 ساعت

5-1- شركتهاي عمران و مسكن سازان استان با هماهنگي ادارات كل راه و شهرسازي (مسكن و شهرسازي ) ميتوانند نسبت به اخذ سربرگ اداره كل ( با صورتجلسه ) به منظور صدور معرفينامه اقدام نموده و صرفاً معرفينامه جهت مهر و امضا مدير كل ارسال شود.

5-2- حداكثر زمان مهر و امضا معرفينامه هاي صادره در صورت اجراي بند 5-1 از سوي اداره كل حداكثر 24 ساعت مي باشد.

6- انعقاد قرارداد ميان بانك عامل و متقاضي براي پرداخت تسهيلات و كنترل پرداخت مراحل تسهيلات توسط نماينده اين شركت ( موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق)

7- معرفي متقاضيان واجد شرايط (موضوع ماده (4) فوق ) در بافت فرسوده شهري جهت قرمز نمودن فرم (ج) در مرحله مربوطه ( موضوع ماده 5 فوق ) به تعداد و به معرفي ادارات كل راه و شهرسازي ( مسكن و شهرسازي ) استان بر عهده نماينده اين شركت ( موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق ) مي باشد.

ماده 7- مراحل پرداخت تسهيلات : تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل مختلف به شرح ذيل پرداخت مي شود:

1-پايان فونداسيون                 15درصد

2- پايان اسكلت وسقف            40 درصد                                                      

3- پايان سفت كاري               30 درصد                                                       

4- پايان نازك كاري                15 درصد

ماده 8 – مدت بازپرداخت : پس از اتمام دوره مشاركت مدني ، بانك سهم الشركه خود در هر واحد را به افراد معرفي شده واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده ( از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني) مبتي بر توان باز پرداخت آنان ( به صورت پلكاني يا ساده ) تقسيط مي نمايد. مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي ، حداكثر پانزده (15) سال مي باشد.

تبصره- مدت احداث واحدهاي مسكوني حداكثر هجده (18) ماه است و براي موارد بيشتر از آن ، مطابق نظر بانك عمل مي شود.

ماده 9- ساير: تضمين اين تسهيلات و جبران مطالبات شهرداريها بابت تخفيف عوارض صدور پروانه ساختماني تابع شرايط مسكن مهر مي باشد.

ماده 10- كارگروه معرفي متقاضيان :نمايندگان ادارات كل راه و شهرسازي (مسكن وشهرسازي ) ، اداره بافت فرسوده در هر استان و شركت عمران و مسكن سازان استان موظفند جلسات هماهنگي را به صورت دو هفته يكبار تشكيل و نسبت به كنترل آخرين روند اقدام نمايند.

ماده 11-سهميه درون استاني : تغيير در توزيع سهميه پيشنهادي تسهيلات اختصاص يافته به هر استان بين شهرهاي داراي محدوده مصوب بافت فرسوده و نظارت و كنترل بر نحوه استفاده از تسهيلات بانكي ، توسط شوراي مسكن استان موضوع ماده (17) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن صورت مي گيرد. در جلسات مرتبط با موضوع اين شيوه نامه ، نماينده اين شركت ( موضوع تبصره (2) ماده (1) فوق ) و رئيس اداره بافت فرسوده نيز حضور خواهد داشت.

تبصره – تعديل سهميه استاني با پيشنهاد شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران به صورت مقطعي و متناسب با عملكرد استان انجام مي شود.