پنجشنبه 3 فروردين 1396 - 24 جمادى الثانية 1438 - 23 مارس 2017 فارسی | English
صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
 
بسمه تعالي
منشور اخلاقي وزارت راه و شهرسازي
« خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او (و روز جزا) نيكي هاي هر شخصي به سود خود او و بدي هايش نيز به زيان خود اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشي و يا به خطا كرده ايم مؤاخذه مكن ، بار پروردگارا تكليف گران و طاقت فرسا چنان كه بر پيشينيان نهادي بر ما مگذار .بار پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما را به دوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما ، تنها سلطان ما ويارو ياور ما تويي ، ما را بر (مغلوب كردنگروه كافران ياري فرما » آيه (۲۸۶) سوره بقره
۱ـ‌ حضور بموقع در محل كار و رعايت وقت شناسي .
۲ـ خوشرويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان .
« 
اي اهل ايمان هرگز نبايد قومي قوم ديگر را مسخره كند شايد آنها بهتراز آنها (مسخره كننـده ها) باشند.آيه(۱۱) سوره حجرات
۳ـ راهنمايي بموقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها.
۴ـ فراهم نمودن فضاي مطلوب مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان داشته باشند.
۵ـ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و …)
« 
در كار ناشايسته اي كه به خطا كنيد به شما گناهي نيست ليكن آن كار زشتي را كه به عمد و با اراده قلبي مي كنيد بر آن گناه مؤاخذه مي شويد» آيه (۵سوره احزاب
۶ـ‌توجه به صحبتها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگوئي و ارائه خدمت به آنها .
« 
هيچ كس نمي داند كه پاداش نيكوكاريش چه نعمت و لذتهاي بي نهايت كه روشن ديده است در عالم غيب بر او ذخيره شده است . آيه (۱۷) سوره سجده
۷ـ ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .
۸ـ انجام وظايف به صورت مؤثر وكارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .
۹ـ خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد .
« 
بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا از حال شما كاملاً آگاه است» آيه (۱۳) سوره حجرات
۱۰ـ رعايت نظم و انضباط اداري .
۱۱ـ برنامه ريزي فعاليتها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده .
۱۲ـ انجام فعاليتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سليقه كاركنان و يا مديران.
« 
در كارها به خدا توكل كن ( كه تنها ) خدا براي مدد كفايت است » آيه (۳سوره احزاب
۱۳ـ پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ،‌غيبت ، خيرچيني و هر اقدامي كه جهت تضعيف صميميت و اعتماد كاركنان .
« 
از خدا بترسيد (نافرماني نكنيد) كه خدا به گفتار شما شنوا و داناست » آيه (۱سوره حجرات
۱۴ـ رازداري و خودداري از افشاء اسناد محرمانه .
۱۵ـ استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه .
۱۶ـ پرهيز از استعمال دخانيات در محيط كار .
۱۷ـ استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد.
۱۸ـ جلوگيري از اسراف و مصرف امكانات و اموال سازمان .
۱۹ـ برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي .
۲۰ـ استفاده صحيح از اختيارات و قدرت انساني .
۲۱ـ درك صحيح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسويي اهداف فردي با آن .
۲۲ـ احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .
۲۳ـ رعايت قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق .
۲۴ـ اهميت دادن به ارتقاء دانش و بينش به عنوان وظيفه .